Ga naar de inhoud

Gemeentelijk monument: De Oude School

Redengevende omschrijving

Adres:Schoolpad 1-2 115GT Duivendrecht
Kadastraal nr.Sectie B, perceel 3495
Gemeente:Ouder Amstel
Bouwjaar:1923-1924
Architect:Maarse en Pool architecten
Oorspronkelijke functieProtestants-Christelijke basisschool
Huidige functie:Atelierruimtes
Datum van opname:18-05-2018

 Kadastrale kaart

Waardering

De Oude School komt voort uit de verzuilde samenleving van het begin van de 20e eeuw en het sociale voorzieningenstelsel dat hierbij hoorde. Voor veel

Duivendrechters is het een pand van betekenis, omdat zij hier naar school gingen. Om deze redenen kan aan het pand cultuurhistorische waarde toegekend worden.

Stedenbouwkundige, landschappelijke en ensemble waarde

De Oude School vormt samen met de Protestantse kerk en de voormalige

Schoolmeesterswoning een stedenbouwkundig ensemble. Deze gebouwen, die gerelateerd zijn aan sociale functies, lagen langs de belangrijkste doorgangsroute van Duivendrecht, namelijk de Rijksstraatweg. Bovendien zijn de drie gebouwen de basis van de huidige stedenbouwkundige structuur, omdat de belendende bebouwing op de bestaande situatie aangesloten is. Hiermee kan aan de Oude School een hoge stedenbouwkundige waarde toegekend worden.

Architectonische waarde

De architectuur van de Oude School is exemplarisch voor de Nederlandse architectuur van het Interbellum. Kenmerkend voor deze fase in de Nederlandse architectuur is de duidelijke belijning in het ontwerp die ontstaat door de vormgeving van kozijnen en dak. De details in het metselwerk en de detaillering van bijvoorbeeld de deurkozijnen en de deuren zijn eveneens kenmerkend. Om voornoemde redenen is de Oude School van hoge architectonische waarde.

Cultuurhistorische waarde

Bijzonderheid en zeldzaamheid

Aangezien Duivendrecht in de 20e eeuw een grote groei doorging, treffen we hier bouwwerken van alle fasen van de 20e eeuw aan. De Oude School is een goed voorbeeld van de bouwkunst van het Interbellum en is een belangrijke schakel in het architectonische spectrum van Duivendrecht. Hiermee kan aan De Oude School een hoge waarde van bijzonderheid toegekend worden.

Gaafheid

De oorspronkelijke architectuur, de oorspronkelijke indeling van het pand en kenmerkende elementen in het interieur zoals het tegeltableau en de vensterbanken zijn goed bewaard gebleven en zijn in hun geheel herkenbaar.

Korte historie

De dorpskern Duivendrecht is ontstaan tijdens de middeleeuwse veenontginning. Duivendrecht heeft zich ontwikkeld langs de vroegere Duivendrechtsche Laan, de huidige Rijksstraatweg. De lintbebouwing was agrarisch van karakter en werd gedomineerd door boerderijen. Vanaf het begin van de 20e eeuw is het aangezicht van de Rijksstraatweg ingrijpend veranderd, omdat het lint Duivendrecht door de metropool Amsterdam opgenomen werd. Het ontstaan van een protestantschristelijke lagere school past geheel in deze ontwikkeling. Het schoolgebouw aan Schoolpad 1-2 kwam tot stand in de periode 1924-1925. Het ontwerp kwam van Maarse en Pool architecten. Het gebouw is in de geest van de architectuur van het Interbellum vormgegeven en laat invloeden van de architectuur van Frank Lloyd Wright zien.

Tijdens een verbouwing in 1930 is de school uitgebreid met een leslokaal en een bergruimte.[1] Het pand is als school in gebruik geweest tot 14 augustus 1973. Daarna is het gebouw tijdelijk gebruikt als wijkgebouw. Thans zijn de lokalen in gebruik als atelierruimte

Bouwtekening 1924, bouwvergunningen archief Ouder-Amstel. OU0000322

Beschrijving van het pand

Omgeving

De school is gelegen aan het Schoolpad aan de oostzijde van de Rijksstraatweg. De school ligt op een perceel achter de Protestantse kerk en het huis van de bovenmeester. Rondom de school zijn aan de zuid- en oostzijde woningen van later datum gerealiseerd. Aan de noordzijde grenst het perceel aan het perceel van Groot Giessenhof, een voormalige boerderij die aan de Rijksstraatweg staat.

Bebouwing

Het schoolgebouw staat op een rechthoekig grondvlak, bestaat uit een hoofdgebouw van één bouwlaag met een flauw hellende schildkap en een aanbouw aan de noordzijde van één bouwlaag met plat dak. De gevels zijn opgetrokken uit schoonmetselwerk in kruisverband. Het dak is bedekt met oranje verbeterde holle pannen.

Noordgevel

De voorgevel is gesloten van karakter met twee ingangen bestaande uit dubbele houten lijstdeuren met een hardstenen dorpel en hardstenen neuten. De rechter entree is in een recent gerealiseerde aanbouw herplaatst. Bovenin de gevel bevinden zich liggende horizontale vensters. De gevel van de aanbouw wordt afgesloten door een houten goot met breed overstek. Daarboven bevindt zich de goot van het hoofdvolume, eveneens met breed overstek. Links voor de gevel bevinden zich twee muurdammen waartussen een bankje gezeten heeft. Aan weerszijden van de linker entree worden deze muurdammen herhaald.

Zuidgevel

De zuidgevel bestaat uit vier raampartijen die elk een klaslokaal beslaan. Geheel rechts zijn twee verticale vensters voor de opslagruimte. De raampartijen van de klaslokalen zijn in een schuine hoek naar buiten uitgebouwd waardoor zij de vorm aannemen van een driezijdige erker. Deze steunen op forse houten klossen. Van het linker lokaal is deze situatie gewijzigd, de gevel is recht en er zijn dubbele deuren gerealiseerd. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten goot met breed overstek. In het dakvlak bevinden zich drie gemetselde schoorstenen.

Zijgevels

De zijgevels zijn blind, met uitzondering van een dubbele deur in de aanbouw van de oostgevel.

Tegeltableau in de hal van de Oude School, foto: www.historischamstelland.nl

Interieur

 In het interieur bevinden zich elementen die exemplarisch zijn voor de architectuur van het Interbellum, zoals een tegeltableau en granito vensterbanken  en vloeren. Daarnaast is de oorspronkelijke indeling van het gebouw met vier klaslokalen, gangen en toiletindeling behouden gebleven en van monumentale Blad waarde.


[1] Bouwvergunningen archief Ouder-Amstel OU0000661